تخت جمشید، فارس (۱۹۷۹)

مطلب قبلی

ـ تخت سلیمان، تکاب (۲۰۰۳)

مطلب بعدی

میدان امام اصفهان(۱۹۷۹)