کمسیون ملی ایران- یوسنکو

تأمین نیروی انسانی جدید برای کمیته مشورتی بازرسی و نظارت یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

تأمین نیروی انسانی جدید برای کمیته مشورتی بازرسی و نظارت یونسکو

در راستای تأمین نیروی انسانی کارآمد، مقر سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) بر آن است تا دو نیروی جدید را در کمیته‌ی مشورتی بازرسی و نظارت یونسکو استخدام نماید.

برای کسب آگاهی از شرح وظایف کمیته لطفا به سایت زیر مراجعه شود:

 https://en.unesco.org/about-us/ios

. در صورت تمایل لطفاً درخواست خود را تا تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ برابر ۲۹ آبان ماه  ۱۳۹۸ جهت بررسی به کمیسیون ملی یونسکو – ایران به پست الکترونیک زیر (به نام سرکار خانم رضایی) ارسال فرمایید:
unesco@irunesco.org

image_printچاپ
Web Analytics