بودجه یونسکو

یونسکو خود را پایبند به شفاف­سازی می­داند. گزارش­های مالی و صورت­های مالی حسابرسی شده، موید عملکرد مالی سازمان است. صورت های مالی، از سال ۲۰۱۰ مطابق با استانداردهای بین المللی حسابداری بخش دولتی تهیه شده و حسابرس مستقل اظهارنظر مقبولی را در مورد صورت های مالی برای گزارش های پایان هر سال ارائه نموده است. اطلاعات بیشتر در مورد بودجه و نتایج حسابرسی نیز در این بخش موجود است.

 

 

 

  • نگاه اجمالی به بودجه یونسکو (برای بزرگنمایی تصاویر یر روی آن ها کلیک کنید)

https://en.unesco.org/about-us/financial-accountability

 

  • جزئیات و مشروح بودجه یونسکو

برنامه و بودجه مصوب ۲۰۲۱-۲۰۲۰

برنامه و بودجه مصوب سال های ۲۰۲۱-۲۰۱۸ (۴۰ C/5)، چهار سال آخر استراتژی میان مدت سال های ۲۰۲۱-۲۰۱۴  (۳۷ C/4) را پوشش می دهد. این برنامه به معاضدت یونسکو در اجرای اسناد آن در راستای توسعه پایدار و توافق پاریس در مورد تغییر اقلیم و پیگیری دو اولویت جهانی آن – آفریقا و برابری جنسیتی – متمرکز است.

همچنین منعکس کننده اهمیت اصول و قواعد حاکم بر اسناد مصوب به شرح ذیل است:

جهانی بودن؛ جامعیت؛ ریشه کن کردن فقر و کاهش نابرابری ها؛ پیشبرد و تقویت جوامع صلح طلب و فراگیر؛ رسیدگی به انتظارات و نیازهای کشورهای کم تر توسعه یافته، کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه و جوانان؛ و پشتیبانی از کشورهای بحران زده، در حال نزاع و حادثه دیده.

به ویژه، بر فعالیتمان در زمینه دستیابی به آموزش با کیفیت برای همه در شرایط یکسان، توسعه علم، فناوری و نوآوری، ترویج میراث فرهنگی و تنوع فرهنگی، و آزادی بیان متمرکز است – عناصری که برای توسعه جوامع دانش صلح طلب ضروری و حیاتی هستند.

برای مشاهده و مطالعه برنامه و بودجه مصوب ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به لینک زیر رجوع کنید:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373473/PDF/373473eng.pdf.multi

  • بررسی آخرین صورت های مالی

صورت های مالی و گزارش تلفیقی حسابرسی شده – سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371039.locale=en

 

 

 

 

 

 

صورت های مالی و گزارش تلفیقی حسابرسی شده – سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BFM/Financial_statements_2017_En.pdf

 

 

 

 

 

 

صورت های مالی و گزارش تلفیقی حسابرسی شده – سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259253/PDF/259253eng.pdf.multi

 

 

 

 

 

 

صورت های مالی و گزارش تلفیقی حسابرسی شده – سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BFM/Financial_statements2015_En.pdf

 

 

 

 

 

 

  • گزارش های حسابرسی

گزارش حسابرس مستقل

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370473.locale=en

 

 

 

 

گزارش حسابرس داخلی

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260660.locale=fr

 

 

 

 

سرویس نظارت داخلی

https://en.unesco.org/about-us/ios/services

 

 

 

 

درگاه شفاف سازی یونسکو

https://opendata.unesco.org/en/

 

 

 

 

  

  • متون مرجع

متون مبنایی یونسکو

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243996.locale=fr

 

 

 

 

 

 

راهنمای اداری و اجرایی یونسکو

http://manual-part1.hq.int.unesco.org/EN/Chap1/Pages/Item1.6.aspx

 

 

 

 

 

 

راهنمای جلوگیری از اعمال متقلبانه و مفسدانه

http://manual-part1.hq.int.unesco.org/EN/Chap3/Pages/Item3.14.aspx