کمسیون ملی ایران- یوسنکو

به مناسبت روز پزشک و زادروز حکیم ابن سینا - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

به مناسبت روز پزشک و زادروز حکیم ابن سینا


مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، شورای اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری کمیته ملی اخلاق زیستی کمیسیون ملی یونسکو برگزار می کند:
الهیات پزشکی؛ از چیستی و چرایی تا آثار و پیامدها

image_printچاپ
Web Analytics