برگزاری پنل تخصصی، اخلاق در دانشگاهها در سومین همایش ملی جامعه، تعلیم و تربیت با محوریت اخلاق مداری، ۱۰ اردیبهشت

برگزاري پنل تخصصي، اخلاق در دانشگاهها در سومين همايش ملي جامعه، تعليم و تربيت با محوريت اخلاق مداري در تاريخ ١٠ ارديبهشت ١٣٩٨ در دانشگاه خوارزمي برگزار شد. پروفسور داريوش فرهود پدر علم ژنتيك ايران و استاد اخلاق زيستي، دكتر شيدا مهنام، ديير كميته ملي اخلاق زيستي يونسكو- ايران ، دكتر فرشاد مومني و دكتر راغفر اعضاي هيات علمي اين دانشگاه در اين پنل علمي حضور و سخنراني داشتند. دكتر مهنام در اين پنل علمي به اهميت و اولويت موضوع اخلاق زيستي و اخلاق در علم و فناوري در دستور كار علوم اجتماعي يونسكو از سال ١٩٩٣ تاكنون اشاره كرد. وي با اشاره به تولي گري تنها جايزه اخلاق بين المللي در دنيا توسط جمهوري اسلامي ايران با عنوان جايزه اخلاق در علم ابن سينا كه تا كنون در پنج دوره برندگان بين المللي داشته است گفت: امروز متاسفانه احترام و ارزش نهادن به اخلاق مداري در عرصه هاي مختلف علمي، پژوهشي، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي تابع دگرديسي هاي اجتماعي و پيشرفت افسارگسيخته تكنولوژي و از همه مهمتر انورمي و آشفتگي هاي حاصل از نابرابري هاي نا به هنجار قرار گرفته كه مسئوليت پذيري فرد فرد جامعه علي الخصوص جامعه دانشگاهي كشور را در رفع و حداقل كاهش آن مي طلبد. در تاريخ ١٠ ارديبهشت ١٣٩٨ در دانشگاه خوارزمي برگزار شد. پروفسور داريوش فرهود پدر علم ژنتيك ايران و استاد اخلاق زيستي، دكتر شيدا مهنام، ديير كميته ملي اخلاق زيستي يونسكو- ايران ، دكتر فرشاد مومني و دكتر راغفر اعضاي هيات علمي اين دانشگاه در اين پنل علمي حضور و سخنراني داشتند. دكتر مهنام در اين پنل علمي به اهميت و اولويت موضوع اخلاق زيستي و اخلاق در علم و فناوري در دستور كار علوم اجتماعي يونسكو از سال ١٩٩٣ تاكنون اشاره كرد. وي با اشاره به تولي گري تنها جايزه اخلاق بين المللي در دنيا توسط جمهوري اسلامي ايران با عنوان جايزه اخلاق در علم ابن سينا كه تا كنون در پنج دوره برندگان بين المللي داشته است گفت: امروز متاسفانه احترام و ارزش نهادن به اخلاق مداري در عرصه هاي مختلف علمي، پژوهشي، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي تابع دگرديسي هاي اجتماعي و پيشرفت افسارگسيخته تكنولوژي و از همه مهمتر انورمي و آشفتگي هاي حاصل از نابرابري هاي نا به هنجار قرار گرفته كه مسئوليت پذيري فرد فرد جامعه علي الخصوص جامعه دانشگاهي كشور را در رفع و حداقل كاهش آن مي طلبد.