کمسیون ملی ایران- یوسنکو

برگزاري پنل تخصصي، اخلاق در دانشگاهها در سومين همايش ملي جامعه، تعليم و تربيت با محوريت اخلاق مداري، ۱۰ اردیبهشت - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

برگزاری پنل تخصصی، اخلاق در دانشگاهها در سومین همایش ملی جامعه، تعلیم و تربیت با محوریت اخلاق مداری، ۱۰ اردیبهشت

برگزاری پنل تخصصی، اخلاق در دانشگاهها در سومین همایش ملی جامعه، تعلیم و تربیت با محوریت اخلاق مداری در تاریخ ١٠ اردیبهشت ١٣٩٨ در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران و استاد اخلاق زیستی، دکتر شیدا مهنام، دییر کمیته ملی اخلاق زیستی یونسکو- ایران ، دکتر فرشاد مومنی و دکتر راغفر اعضای هیات علمی این دانشگاه در این پنل علمی حضور و سخنرانی داشتند. دکتر مهنام در این پنل علمی به اهمیت و اولویت موضوع اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری در دستور کار علوم اجتماعی یونسکو از سال ١٩٩٣ تاکنون اشاره کرد. وی با اشاره به تولی گری تنها جایزه اخلاق بین المللی در دنیا توسط جمهوری اسلامی ایران با عنوان جایزه اخلاق در علم ابن سینا که تا کنون در پنج دوره برندگان بین المللی داشته است گفت: امروز متاسفانه احترام و ارزش نهادن به اخلاق مداری در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی تابع دگردیسی های اجتماعی و پیشرفت افسارگسیخته تکنولوژی و از همه مهمتر انورمی و آشفتگی های حاصل از نابرابری های نا به هنجار قرار گرفته که مسئولیت پذیری فرد فرد جامعه علی الخصوص جامعه دانشگاهی کشور را در رفع و حداقل کاهش آن می طلبد. در تاریخ ١٠ اردیبهشت ١٣٩٨ در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران و استاد اخلاق زیستی، دکتر شیدا مهنام، دییر کمیته ملی اخلاق زیستی یونسکو- ایران ، دکتر فرشاد مومنی و دکتر راغفر اعضای هیات علمی این دانشگاه در این پنل علمی حضور و سخنرانی داشتند. دکتر مهنام در این پنل علمی به اهمیت و اولویت موضوع اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری در دستور کار علوم اجتماعی یونسکو از سال ١٩٩٣ تاکنون اشاره کرد. وی با اشاره به تولی گری تنها جایزه اخلاق بین المللی در دنیا توسط جمهوری اسلامی ایران با عنوان جایزه اخلاق در علم ابن سینا که تا کنون در پنج دوره برندگان بین المللی داشته است گفت: امروز متاسفانه احترام و ارزش نهادن به اخلاق مداری در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی تابع دگردیسی های اجتماعی و پیشرفت افسارگسیخته تکنولوژی و از همه مهمتر انورمی و آشفتگی های حاصل از نابرابری های نا به هنجار قرار گرفته که مسئولیت پذیری فرد فرد جامعه علی الخصوص جامعه دانشگاهی کشور را در رفع و حداقل کاهش آن می طلبد.

 

image_printچاپ
Web Analytics