هدف این برنامه ایجاد یک مبنای علمی برای گسترش ارتباط میان انسان و محیط زیست است. این برنامه مسائل مربوط به طبیعت، علوم اجتماعی، اقتصاد و آموزش را در توسعه منابع انسانی (در طول زندگی انسان ها) و ایجاد ارتباط میان انسان و محیط زیست را فراهم می آورد و ضمن استفاده برابر از منابع، امکان حفاظت طبیعی و مدیریت اکوسیستم ها را فراهم نموده و به این طریق روش های نوآورانه ای را در زمنیه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در رابطه با توسعه پایدار فراهم می سازد.

مطلب قبلی

مطلب بعدی