کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

برنامه بین‌الدول آبشناسی یونسکو تنها برنامه بین دولتی از سیستم سازمان ملل متحد اختصاص داده شده به تحقیقات آب، مدیریت منابع آب، و آموزش و پرورش و ظرفیت سازی است. از زمان آغاز آن در سال ۱۹۷۵، IHP از یک برنامه تحقیقاتی هیدرولوژیکی هماهنگ بین المللی یک جانبه، به یک برنامه جامع تکامل یافته برای تسهیل آموزش و ظرفیت سازی، و افزایش مدیریت منابع آب و حکومت ارتقا یافته است.

IHP یک رویکرد میان رشته ای و یکپارچه مربوط به حوضه و مدیریت آبخوان، که شامل ابعاد اجتماعی منابع آب، و ترویج و توسعه پژوهش های بین المللی در علوم هیدرولوژیکی و آب شیرین است را تسهیل می کند. این برنامه، در سال ۱۹۷۵ تاسیس شد و برای اجرای آن برنامه های شش ساله و یا فازهایی طراحی شده و می شود. در حال فاز هشتم خود را برای سال های۲۰۲۱-۲۰۱۴ طی می کند.

فاز ۸ آبشناسی برای سال های ۲۰۲۱-۲۰۱۴ برنامه ریزی شده است و برنامه های اصلی آن عبارتند از:

۱- آبهای زیرزمینی در محیط زیست در حال تغییر

۲- مقابله با مسائل مرتبط با کیفیت و کمبود آب

۳- آموزش آب به عنوان کلیدی برای امنیت آبی

۴- مهندسی اکو هیدرولوژی برای جهانی پایدار

۵- بلایای طبیعی مرتبط با آب و تغییرات هیدرولوژیکی

۶- آب و زیستگاه های انسانی آینده

image_printچاپ
Web Analytics