براتی عضو کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی کمیسیون ملی یونسکو-ایران شد

احمدرضا براتی رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، با صدور حکمی از سوی حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران، به عضویت دومین دوره دوسالانه کمیته ملی «ورزش و تربیت بدنی» وابسته به کمیسیون ملی یونسکو درآمد.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو-ایران، در حکم حجت الله ایوبی خطاب به احمد براتی آمده است: با توجه به سوابق ارزنده آموزشی، پژوهشی و فرهنگی جنابعالی به موجب این حکم به عضویت دومین دوره دوسالانه کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو منصوب می شوید.
امید است با اتکا به خدامند متعال در جهت تحقق اهداف کمیته مزبور، به ویژه در زمینه هماهنگی و گسترش تعامل با نهادهای ملی بین المللی از جمله سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)و شناخت و معرفی توانایی ها و توسعه و بکارگیری ظرفیت های کشور به منظور مشارکت در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های مرتبط با کمیته ملی ورزش و تربیت بدنی در سطوح ملی و بین المللی متناسب با اهداف جمهوری اسلامی اغیران موفق و موید باشید.
احمد براتی دکتری حقوق خصوصی است. داوری دادگاه عالی (cas) نایب رییس رکن کنترل صلاحیت کنفدراسیون فوتبال آسیا، ریاست کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی، ریاست کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال، معاونت حقوقی اتحادیه اتحادیه باشگاه های فوتبال، مدرس رسمی دوره های مدیریت فوتبال و حقوق ورزشی و عضویت در کارگروه بازیکنان خارجی فدراسیون فوتبال از جمله سوابق وی در حوزه ورزش است.

مطلب قبلی

فراخوان دعوت کمیسیون ملی یونسکو ایران از اهالی موسیقی به احترام سپیدجامه‌گان

مطلب بعدی

کمیسیون‌های ملی عاملی موثر در ایجاد پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی هستند