کمسیون ملی ایران- یوسنکو

ایوبی: رویکرد کمیسیون ملی یونسکو- ایران پیگیری منافع نظام در عرصه های بین المللی است - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

ایوبی: رویکرد کمیسیون ملی یونسکو- ایران پیگیری منافع نظام در عرصه های بین المللی است

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران گفت: باید از ظرفیت های یونسکو استفاده کنیم و رویکرد کمیسیون ملی یونسکو نیز حضور فعال و پیگیری منافع نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی است.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو-ایران، جلسه شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو ایران در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران در این جلسه با ارائهگزارشی از فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو ایران اظهار کرد: يونسكو يكفرصت است و صندلي هاي خالي از حضور نمایندگان ایران در یونسکو درشان نظام جمهوري اسلامي ايران نيست. سياست ما حضور فعال نه منفعلدر عرصه و پي گيري منافع نظام در صحنه ببن المللي است.

وی با اشاره به مشکلات بودجه ای کمیسیون ملی یونسکوایران اظهارداشت: بودجه کمیسیون بسیار ناچیز بود و این بودجه امسال در ردیفمستقل قرار گرفت.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوایران عنوان کرد: یکی از کارهایی که شروعکردیم احیای ظرفیت های خاموش یونسکو بود. یونسکو ظرفیت بزرگی برایکشورهای دنیا و جمهوری اسلامی ایران دارد و باشگاه های یونسکو یکی ازاین ظرفیت هاست. ایوبی ادامه داد: کشورهای دیگر از این ظرفیت ها  بسیارخوب بهره مند شده اند؛ به عنوان نمونه ژاپن ۴۰۰ باشگاه با برند یونسکو داردو بسیاری از فعالیت های فرهنگی در این کشور  از طریق این باشگاه هاانجام می شود.

وی در ادامه از راه اندازی باشگاه یونسکو در ایران خبر داد و اضافه کرد: خوشبختانه ۵ تا ۶ باشگاه مهم را سختگیرانه با همراهی دستگاه هاینظارتی راه اندازی خواهیم کرد.

به گفته دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوایران، باشگاه های رسانه، صنایعدستی، هنر اسلامی، آب و فاضلاب و بازآفرینی شهری از جمله باشگاههایی است که راه اندازی خواهد شد.

ایوبی با اشاره به همراهی شهرداری در اختصاص ۲هزار متر فضا درمنطقه ۱۷ تهران به موضوع صنایع دستی گفت:  هدف از راه اندازی اینباشگاه اثرگذاری در منطقه و جلوگیری از انقراص صنایع دستی است. همچنین باشگاه هنر اسلامی در قم راه اندازی خواهد شد. در باشگاه آب وفاضلاب نیز بزرگان این حوزه تمام تجربه خود را برای انجام هرچه بهتر اموربه میان می آورند.

وی یادآور شد: ۷ تا ۸ جایزه جهانی در یونسکو داریم که در این بخش برایشرکت عموم اطلاع رسانی کامل خواهیم کرد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران عنوان کرد: سال گذشته یک پست دریونسکو برای ایران خالی شد و برای حضور واجدین شرایط در این بخشفراخوان دادیم؛  ۲ هزار جوان درخواست دادند که از این تعداد به ۱۰۰ نفر ودرادامه به ۶۰ پرونده رسیدیم و در نهایت ۱۵ نفر به یونسکو معرفی شدند و ۵نفر مصاحبه کردند و یک نفر استخدام شد و ۴ جوان نیز در فهرست یونسکوقرار گرفته و به نهادهای مختلف معرفی شدند.

ایوبی در ادامه از راه اندازی دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو– ایران دریزد خبر داد.

وی همچنین گفت: ارتقای جایگاه منطقه ای کمیسیون ملی یونسکو از اهدافدیگر ما است؛ از این روبا کمیسیون های مختلف همکاری می کنیم که یکیاز نمونه‌های این همکاری  برپایی ششمین  نشست جاده ابریشم در همداناست.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران افزود: جاده ابریشم بیشتر در اختیارچین قرار گرفته بود و امسال صحبت کردیم و داوطلب برپایی ششمین نشستبین المللی جاده ابریشم شدیم؛ سه شهر، داوطلب برپایی این نشست شدند و با یکدیگر رقابت کردند و درنهایت همدان به عنوان میزبان انتخاب شد.

به گفته ایوبی، برپایی همایش گفت وگوی ادیان و جشنواره صلح نوشته هایجاده ابریشم از جمله برنامه های جانبی در این نشست خواهد بود.

وی در ادامه به برپایی جشن نوروز پس از ۵ سال تعطیلی در نوروز ۹۸ دربرج میلاد با حضور  ۷۰ سفیر خبر داد و اضافه کرد: امسال دبیرخانه جشننوروز را در ایران تاسیس می کنیم.

وی با بیان اینکه ثبت مشترک در دستور کار کمیسیون ملی یونسکوایرانقرار گرفته، یادآور شد: میراث فرهنگی‌ گاه موجب دعوای کشورها شدهدرصورتی که این میراث می تواند باعث همگرایی شود از این رو با همراهیوزارت امور خارجه، کارگروه ثبت مشترک راه اندازی شده است.

وی همچنین توضیح داد: ثبت مشترک با کشورهای ارمنستان، سوریه،آذربایجان، تاجیکستان در دستور کار قرار دارد و یلدا نیز می تواند مانندنوروز در قالب آیینی جهانی ثبت شود.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوایران با بیان اینکه شعار ما این است کهمیراث فرهنگی و مشترک باعث اتحاد است، بر همکاری با کشورهای همسایهدر این زمینه تاکید کرد.

ایوبی به باز تولید از سرمایه های نمادین یونسکو اشاره کرد و افزود: سرمایهعموما اقتصادی، فرهنگی و یا سیاسی و بهترین سرمایه یونسکو، ثبت جهانیو کار یونسکو تولید و باز تولید نمادین است.

وی با اشاره به برپایی برنامه تماشای خورشید با هدف تقدیر و نکوداشتبزرگان فرهنگ کشور از جمله استادانی همچون موحد و کابلی عنوان کرد: استاد فرشچیان نیز در ادامه در این برنامه مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران، با بیان اینکه تعداد شهرهای خلاق بهچهار شهر خواهد رسید تاکید کرد: چهار شهر یادگیرنده داشتیم و به اینتعداد سه شهر اضافه شد و شورای راهبری شهرهای یادگیرنده نیز تشکیل واحکام خود را از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کردند.

ایوبی به برپایی همایش درباره دانشگاه جندی شاپور و شیخ اشراق اشارهکرد و گفت: امسال پرتره سهروردی  بر اساس تمام اسناد و درگفت وگو بااساتید طراحی شد و دو تندیس هم در خیابان سهروردی و شهر سهروردنصب می شود و ۸ کتاب شیخ اشراق نیز به زبان ساده تر برای نوجوانانبازنویسی شده است.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران عنوان کرد: برای دو سال آینده، هزارهابوریحان را در دستور کار داریم. همچنین شیخ عطار با گذشت  ۹۲۰ سال از زادروزش با حمایت چهار کشور و گذر۱۱۵۰ سال از زادروز فارابی سبب شده تا درپرونده مشترک  با قزاقستان در دستور کار قرار بگیرند.

وی اظهار داشت: اگر این موارد تصویب شود چهار شخصیت ثابت و مشترکبه ثبت می رسد.

ایوبی همچنین به حضور تیم هایی از یونسکو جهت حضور  در شهرهایمختلف اشاره کرد و گفت: این مهم در راستای اصلاح مدیریت شهری انجامشده است.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران با بیان اینکه ایران کشور فرهنگ و هنراست گفت: برپایی نمایشگاه عکس هیرکانی مورد توجه بازرسان یونسکو قرارگرفت و در روز همبستگی با ملت فلسطین، اقدام به برپایی نمایشگاهی با عنوان فلسطین در آینه خیال هنرمندان کردیم و همزمان با  روز جهانی آب،نمایشگاه عکس آب را داشتیم.

ایوبی تصریح کرد: یونسکو از سوی دولت ها برند شده است و دولت ها هزینه آن را پرداخت می کنند و رویکرد کلی این است که از سرمایه نمادین یونسکواستفاده کنیم.

در ادامه این جلسه منصور غلامی به عنوان رییس شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو– ایران از فعالیت و تحرک ایجاد شده در این کمیسیون و حرکت آن به سمت جایگاه حقیقی اش ابراز خوشحالی و از همراهی دستگاه های مختلف با کمیسیون ملی یونسکو-ایران، تقدیر کرد.

وی با اشاره به لزوم اقدامات رسانه‌ای درزمینهه دستاوردهای کمیسیون ملییونسکو– ایران، خاطرنشان کرد: باید از فضای رسانه‌ای کشور به‌خصوص ازصداوسیما، در جهت معرفی کمیسیون و اهداف و برنامه‌ها و نیز تشریحدستاوردها و اقدامات صورت گرفته استفاده کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این جلسه، به اقدامات مفید کمیسیون ملییونسکو ایران در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه علمیاقدامات خوبی انجام‌ شده و امیدوارم در آینده نزدیک نیز در بخش آموزشیآنچنان ‌که باید شاهد ارتقای کمیسیون باشیم. همچنین باید به دنبال برگزاریجلسات تخصصی ازجمله جلسه‌ای در بخش علم و فناوری باشیم.

احمد جلالی سفیر ایران در یونسکو به اهمیت جایگاه یونسکو در پاریس و نقش و جایگاه ایران در یونسکو اشاره کرد و بر توجه به اهداف یونسکو که با اهداف جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد، تاکید کرد.

وی یادآور شد: یونسکو برخلاف برخی سازمان های بین الملل جایی است که همه کشورها صدایشان شنیده می شود.

سفیر ایران در یونسکو در ادامه با قرائت ماده ۲ قانون اساسی یونسکو،تاکید کرد: در این ماده قانونی برتنوع فرهنگی و عدم دخالت بر نظام آموزشی کشورها تاکید شده و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران پیگیر منافع کشور در یونسکو خواهد بود.

در ادامه این جلسه حاضران اصلاح اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو– ایرانرا بررسی کردند. همچنین صدا و سیما برای معرفی هرچه بهتر کمیسیون ملی یونسکو– ایران، اعلام آمادگی کرد و مقرر شد همراهی و همکاری این دو بخش بیش از پیش افزایش یابد.

در انتها غلامی با تقدیر از حاضران و جمع بندی دیدگاه اساتید که بر ضرورت هرچه بیشتر توجه و معرفی جایگاه علمی ایران تاکید داشتند اعلام کرد که لازم است کمیسیون ملی یونسکو– ایران و دفتر نمایندگی ایران در یونسکو وضعیت ایران به عنوان کشور مهد علم و دانش را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

همچنین تحقیقات سید مصطفی محقق داماد درباره توجه به اخلاق در علم و فناوری و تاکید استاد یدالله کابلی در استفاده از ظرفیت های هنر در برنامه های یونسکو و یادآوری استاد ثبوتی در تقویت کرسی های علمی مورد تاکید وزیر قرار گرفت.

عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون رییس جمهوری، غلامحسین دهقانی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامرضا کریمی قائم مقام وزیر در امور بین الملل و رییس مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش، حسین رضی معاون پژوهش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، احمد جلالی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو، مصطفی معین، یوسف ثبوتی، رضا فرجی دانا، یدالله کابلی خوانساری، سید مصطفی محقق داماد، محمدرضا سعید آبادی، سید جلال دهقانی فیروز آبادی به عنوان اعضای حقیقی شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو ایران، فرهاد اعتمادی ، بهمن نامور مطلق مشاورعالی، امیر روشن بخش معاون ارتباطات و امور مشارکت ها و الهه عطایی معاون فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو-ایران در این جلسه حاضر بودند.

image_printچاپ
Web Analytics