کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مرکز منطقه‌اي پژوهشی و آموزشی مدیریت خطرپذیري و تاب‌آوري در برابر زلزله براي منطقه غرب و مرکز آسیا، چهلمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو، مرکز نوع دوم تحت پوشش یونسکو، علوم طبیعی و میراث فرهنگی

ایجاد مرکز منطقه‌ای پژوهشی و آموزشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری در برابر زلزله برای منطقه غرب و مرکز آسیا

تاسیس مرکز منطقه‌ای پژوهشی و آموزشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری در برابر زلزله برای منطقه غرب و مرکز آسیا در کشورمان تصویب شد.

چهلمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو از ۲۱ آبان تا ۶ آذرماه سال جاری در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد. در خلال برگزاری جلسات کمیسیون علوم طبیعی این اجلاس، پیشنهادات کشورهای مختلف در خصوص ایجاد مراکز نوع دوم تحت پوشش یونسکو بررسی شدند که یکی از این پیشنهادات، ایجاد “مرکز منطقه‌ای پژوهشی و آموزشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری در برابر زلزله برای منطقه غرب و مرکز آسیا” بود که توسط پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله ایران ارائه شده بود و اعضای حاضر در کمیسیون پس از بررسی پرونده مربوطه تاسیس این مرکز را به تصویب رساندند.

لازم به ذکر است کشورمان در حال حاضر دارای ۵ مرکز نوع دوم تحت پوشش یونسکو و ۳ مرکز در حال تاسیس در حوزه‌های علوم طبیعی و میراث فرهنگی است.

image_printچاپ
Web Analytics