انسان هایی عاشق تربیت کنیم/ جهان در ید قدرت یک شرور

 

انسان هایی عاشق تربیت کنیم/ جهان در ید قدرت یک شرور

مطلب قبلی

میراث فرهنگی ایران جان ماست/ از حافظه تاریخی استفاده کنیم

مطلب بعدی

گفتگو باید بر پایه میراث بشری باشد/دیپلماسی ما برگرفته از این پیشینه فرهنگی است