اعلام جایزه بین المللی کاربردICT در آموزش ( ۲۰۰۹ ) تعلیم، یادگیری و آموزش الکترونیکی: توسعه حرفه‌ای معلمان برای جوامع دانش مدار

 

هدف از اعطای این جایزه که برای دورة دو ساله 2011-2010 با تمرکز بر معلمان به عنوان یکی از سه عامل اساسی برای تحقق اهداف آموزش برای همه و آموزش مرتبط با اهداف بین‌المللی توسعه همراه با سوادآموزی و مهارت‌ها برای جهان کار متمرکز شده است، تقدیر از فعالیت‌های شاخص و برجسته‌ای است که توسط افراد، نهادها، سازمانهای دولتی و غیردولتی در زمینة استفاده خلاقانه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای گسترش یادگیری، تعلیم و کلیه امور مربوط به آموزش الکترونیکی برای توانمندسازی شغلی معلمان، صورت می‌پذیرد.
از جمله معیارهایی که برای پذیرش طرح‌ها جهت شرکت در این برنامه ذکر شده است، مدت زمان اجرای طرح و فعالیت، دلایل مستند اثر بخشی آن در سطوح ملی، محلی یا منطقه‌ای، استفاده از نتایج عینی آن در توسعة مواد آموزشی، ارتقای توسعه، انطباق و انتشار منابع آموزشی، مشارکت موثر در حل چالش‌های آموزشی در سطوح ملی، محلی یا منطقه‌ای است.
از متقاضیان و علاقمندان دعوت می شود با توجه به معیارهای مندرج در ضمائم پیوست تا تاریخ 10 شهریور 1388 مدارک خود را به کمیسیون ملی ارسال نمایند . لازم به ذکر است کاندیداهای معرفی شده باید دارای مدارکی از جمله شرح حال و سوابق کاری، خلاصه‌ای از نتایج کار به انضمام مدارک مستند تکمیلی (انتشارات و اسناد الکترونیکی) و توصیفی از فعالیت‌های انجام شده در تحقق اهداف جایزه باشند.