– دکتر محدثه محب‌حسینی: ابعاد انسان‌شناختی مصرف [فصلنامه فرهنگ مردم ایران- زمستان۸۹]

دریافت مقاله