آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه کمیته ملی آموزش

آیین‌نامه کمیته ملی آموزش عالی

آیین‌نامه کمیته ملی اقیانوس‌شناسی

آیین‌نامه کمیته ملی انسان و کره مسکون

آیین‌نامه کمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی

آیین‌نامه کمیته ملی ورزش و تربیت‌بدنی

آیین‌نامه کمیته ملی ارتباطات

آیین‌نامه کمیته ملی اطلاعات برای همه

آیین‌نامه کمیته ملی حافظه جهانی