کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها همكاري - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نشست مشترک کمیسیون ملی يونسكو درخصوص همکاری‌های چندجانبه با دفتر امور فرهنگی وزارت تعاون

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران: یکی از وظایف کمیسیون ملی، تعامل با دستگاه‌های اجرایی است. در این جلسه که روز

Read more
Web Analytics