کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها شهرهای یادگیرنده، یونسکو، کمیسیون ملی یونسکو ، - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین کنفرانس بین‌المللی شهرهای یادگیرنده برگزار می‌شود

“سومین کنفرانس بین‌المللی شهرهای یادگیرنده، با موضوع: اهداف جهانی، فعالیت‌های محلی: به سوی یادگیری مادام‌العمر برای همه برای سال‌های پسا

Read more
Web Analytics