کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها شهاب الدین یحیی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

هشتصد و پنجاهمين سال زندگي فعال شيخ شهاب الدين سهروردي در فهرست بزرگداشت مشاهير جهاني يونسكو قرار گرفت

هشتصد و پنجاهمین سال زندگی فعال شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی فیلسوف و عارف بزرگ ایران، سوم نوامبر ٢٠١٧

Read more
Web Analytics