کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها ثبت یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پنجمین نشست حمایت از تدوین پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو در حال برگزاری است

پنجمین نشست حمایت از تدوین پرونده ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو از بیست و هشتم مهر ماه

Read more
Web Analytics