کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها انتشارات - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کتاب “ابزارهای آموزشی برای توسعه برنامه درسی: تهیه و اجرای چارچوب‌های برنامه درسی” انتشار یافت

“ابزارهای آموزشی برای توسعه برنامه درسی: تهیه و اجرای چارچوب‌های برنامه درسی” نام کتابی است که به تازگی با همکاری

Read more
Web Analytics