کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دکتر مهین گزانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران
دکتر مهین گزانی : مدیرگروه علوم طبیعی

- لیسانس علوم سیاسی
- فوق لیسانس علوم سیاسی
- دکتری حقوق بین الملل-سال 1362
- کارشناس کمیسیون ملی یونسکو از آذر 1355

سوابق شغلی
  1. رئیس گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو از مهر۱۳۶۲
  2. دبیرکمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو از سال ۱۳۶۶ تاکنون
  3. دبیر کمیته ملی اقیانوس شناسی کمیسیون ملی یونسکو از سال ۱۳۶۴ تاکنون
  4. دبیر کمیته ملی انسان و کره مسکون کمیسیون ملی یونسکو از سال ۱۳۶۷ تاکنون
  5. دبیر کمیته ملی علوم زمین کمیسیون ملی یونسکو از سال ۱۳۶۸ تاکنون
  6. دبیر کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو از سال ۱۳۹۵
Web Analytics