کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دکتر محدثه محب‌حسینی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران
دکتر محدثه محب‌حسینی: مشاور علمی

-دکترای انسان شناسی اجتماعی-  فرهنگی از

 Ecole Doctoral des Sciences de la Nature et de l’Homme de Paris ، فرانسه، 1383

- فوق ليسانس انسان شناسی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1372.

- ليسانس علوم اجتماعی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، 1367 .

-  ديپلم اقتصاد اجتماعی از دبيرستان شهيد نبوی ، 1362.

 

*تسلط به زبان‌های فرانسه و انگلیسی و آشنایی با زبان عربی

سوابق شغلی
 1. – مسئول برنامه کرسیهای یونسکو در ایران.
 2. – عضو هیئت تحریریه مجله علمی – پژوهشی بین المللی کارآفرینی .
 3. – مسئول و هماهنگ کننده ملی طرح ظرفیت سازی جمهوری اسلامی ایران در زمینه یادگیری مادام العمر.
 4.  – مدیر بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو .
 5. – مشاور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو.
 6. – دبیر کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو.
 7.  – دبیر کمیته ملی آموزش و توسعه پایدار .
 8. – استاد یار مدعو دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبائی.
 9.  – عضو کادر علمی و پژوهشی کميسيون ملی يونسکو در ايران ( از سال 1370) .
 10.  – پژوهشگر، آزمایشگاه انسان‌شناسی موزه انسان پاریس
سوابق پژوهشی
مقالات ارائه شده در کنفرانسها و گردهمائیهای ملی و منطقه ای
 1. – معرفی اهداف هفته جهانی آموزش یونسکو و محورهای مورد تاکید یونسکو در زمینه مشارکت شهروندی در آموزش، نشست تخصصی مشارکت شهروندی در تحقق آموزش فراگیر، با کیفیت و مداوم ، 9 اردیبهشت 1396، کمیسیون ملی یونسکو .
 2. – نقش معلمان در دستیابی به اهداف و شاخص های آموزشی، نشست تخصصی بررسی جایگاه معلمان و ارتقای منزلت آنان در ایران : چالش‌ها و فرصت‌ها، به‌ مناسبت روز جهانی معلم،( 5 اکتبر 2016)، کمیسیون ملی یونسکو، 14 مهرماه 1395 .
 3. – راهبرد میان مدت 2016-2021 یونسکو در زمینه آموزش فنی و حرفه ای با تاکید بر اهداف توسعه پایدار ملل متحد، پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ، 18 اردیبهشت ماه 1395، مجموعه فرهنگی تلاش.
 4. – نقش آموزش در بهبود کیفیت زندگی افراد با توجه به اهداف توسعه پایدار جهانی، هشتمین مدرسه تابستانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، 15-12 شهریورماه 1395، شیراز.
 5. – دسترسی آزاد به منابع علمی و آموزشی، نشست روز بین المللی دسترسی جهانی به اطلاعات ،11 مهر 1395، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.
 6. کنوانسیون جهانی آموزش عالی : ابزاری حقوقی برای پاسخگوئی به چالشهای آینده آموزش عالی ، اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران :  چشم انداز بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن ، 29 الی 31 اردیبهشت ماه 1395 ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.
 7. – محورهای مورد بحث هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه ، سمینار ملی نوآوری در کیفیت آموزش و یادگیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی همراه ، 17 اسفند ماه 1394 ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.
 8. – محورهای برنامه عمل یونسکو و ملل متحد در زمینه کارآفرینی ، پنجمین کنفرانس ملی دانشجوئی کارآفرینی در مشهد ، 16 اسفند ماه 1394 ، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد .
 9. – بازاندیشی و آینده نگری در برنامه آموزش یونسکو: توضیحات کلیدی : کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر ، سوم و چهارم اسفند ماه 1395 ، تهران ، مجموعه فرهنگی تلاش .
 10. – پیام یونسکو و ملل متحد در خصوص دستور کار جهانی توسعه پس از 2015 ، نوزدهمین کنگره همکاریهای دولت ، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی ، 30 دی ماه 1394 ، سالن امام رضای شهرک صنعت نفت اهواز.
 11. – چهارچوب عمل آموزش یونسکو برای 15 سال آینده ، نشست علمی چهارچوبهای سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار ، 8 بهمن 1394 ، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد.
 12. – جایگاه سوادآموزی و آموزش مداوم بزرگسالان در چارچوب عمل جهانی آینده آموزش : به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر فراگیر، برابر و با کیفیت برای همه و دستورکار جهانی توسعه پس از 2015 ، همایش ملی نقش سوادآموزی و آموزش مداوم بزرگسالان در تحقق جوامع پایدار ، 17 شهریور ماه 1394 ، تهران.
 13. – جایگاه معلمان و تربیت معلم در دستور کار جهانی آینده آموزش ، “میز گرد تخصصی تبیین نقش معلم به عنوان یادگیرنده مادام العمر” ، دانشگاه فرهنگیان ، 15 شهریور ماه 1394.
 14. پیش بینی وآینده نگری در زمینه کاربرد فناوریهای جدید به ویژه ابزارهای الکترونیکی همراه در خدمت ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در ایران ، سمینار ملی پژوهش در زمینه کاربرد فناوریهای جدید به ویژه ابزارهای الکترونیکی همراه در فرآیندهای یاددهی و یادگیری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، 6 اسفند ماه 1393.
 15. –  کیفیت آموزش از دیدگاه یونسکو ، فرآیند همایش استاندارد آموزش و آموزش استاندارد در چرخه آموزش کشور ، فرهنگستان علوم ، 5 و 6 آذر ماه 1393.
 16. آموزش ، صلح و توسعه پایدار ، استراتژی یونسکو در هزاره سوم ،  همایش ملی نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تاکید بر کشورهای در حال توسعه ، 19 آبان ماه 1393 ، دانشگاه صنعتی شریف .
 17. – راهبرد میان مدت 2021- 2014 یونسکو در زمینه شبکه مدارس پیوسته به یونسکو در جهان ، نشست هم اندیشی توانمندسازی شبکه مدارس پیوسته به یونسکو در ایران در خدمت اهداف توسعه پایدار جهانی ،تهران، 7 دی‌ماه 1393 .
 18. تغییر مفهوم سواد آموزی و اشکال جدید آن در جهان معاصر با توجه به دستور کار آموزش پس از سال 2015، مجمع هم اندیشی سواد آموزی و توسعه پایدار ، 16 شهریور ماه 1393 ، کمیسیون ملی یونسکو.
 19. – نقش و جایگاه فرهنگ در توسعه پایدار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن انسان شناسی ایران ، 30 بهمن ماه 1392.
 20. – معرفی گزارش جهانی آموزش برای همه و اولویتهای برنامه ای و راهبردی یونسکو در زمینه آموزش ، نشست تخصصی ارتقای کیفیت در آموزش و یادگیری با تاکید بر نقش معلمان ،7 اردیبهشت ماه 1393، دانشگاه فرهنگیان.
 21. – تعاریف جدید سواد و آموزش پایه با توجه به نیازهای قرن 21 ، 25 آذر ماه 1392 ، سازمان نهضت سوادآموزی.
 22. – موضوعات کلیدی مربوط به یادگیری مادام العمر، کارگاه یادگیری مادام العمر در ایران : چالشها ، دستاوردها و چشم انداز آینده ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، 21 مهرماه 1392.
 23. جایگاه سواد اطلاعاتی در برنامه آموزش برای توسعه پایدار یونسکو ، نشست تخصصی سواد اطلاعاتی ، رسانه ای و توسعه پایدار ، کمیسیون ملی یونسکو ، 5 تیر ماه 1392.
 24. -چالشها و ظرفیتهای پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی در ایران ، دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران ، تـهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی 6-5 دی ماه 1391 .
 25. برنامه همکاری دانشگاه و صنعت در یونسکو ، شانزدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت ، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، 4-3 بهمن ماه 1391 ، تهران.
 26. گذری اجمالی بر روند موضوعی گزارشهای جهانی آموزش برای همه از سال 2002 تا 2012 ، نشست تخصصی جوانان و مهارتها ، پیوند آموزش و جهان کار ، کمیسیون ملی یونسکو- ایران ، 6 آبان ماه 1391 .
 27. آموزش کاربردی ، یادگیری مادام العمر و اهداف توسعه هزاره ، 18 اسفند ماه  ، سمینارملی داده ها ، روشها و تکنیکهای نوین در آموزش کاربردی علوم مختلف ( از متوسطه تا عالی ) تهران ، دانشگاه جامع علمی- کاربردی 18-17 اسفند ماه 1390.
 28. -جهانی شدن و آموزش و پرورش ، انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران ، 29 تیر ماه 1390.
 29. -تحلیل برنامه ها و سیاستهای فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی ایران در برنامه چهارم با توجه به اهداف طرح اجرائی دهه ملل متحد برای آموزش در خدمت توسعه پایدار ( 2014-2005 ) ، کارگاه ملی پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش برای توسعه پایدار و رویکرد کشوری تا پایان 2013 ، 15 آذر ماه 1389 ، تهران ، کمیسیون ملی یونسکو.
 30. ICT در برنامه آموزش یونسکو ، جلسه هم اندیشی برای راه حل یابی و پیشنهاد رهنمودهای عملیاتی برای رفع چالشها و مشکلات کاربرد ICTدر نظام آموزشی ، 27 دی ماه 1388 ، سالن کنفرانس پارک علم و فن آوری ( مرکز اقبال ) یزد .
 31. -آموزش در یونسکو ، دومین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش ، 20 مهرماه 1389 ، هتل بین المللی المپیک ، تهران.
 32. -کنوانسیونهای یونسکو در باره آموزش عالی و نقش آنها در ظرفیت سازی آموزش عالی در کشورهای عضو ، 1 اسفند 1387 ،کنفرانس تحولات دانشگاههای ایران و چشم اندازی به سوی کارآفرینی ، 30 بهمن ماه الی 1 اسفند ماه ، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران .
 33. -رویکردها و دیدگاههای یونسکو در زمینه بین المللی کردن آموزش عالی و معرفی طرحهای همکاری بین دانشگاهی ، ” دومین نشست آموزشی و هم اندیشی مدیران روابط بین المللی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور، 13 لغایت 15 آذر ماه 1387، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان .
 34. -معرفی برنامه فرهنگ صلح یونسکو ، نشست شورای گسترش فرهنگ صلح با فیلمنامه نویسان ، 25 دی ماه 1387 ، کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
 35. -معرفی رویکردهای یونسکو در مورد همگانی کردن آموزش با توجه به ساختارهای بومی و فرهنگی ، 31 فروردین ماه 1387 ، تالار شیخ عطار مجموعه فرهنگی سعد آباد.
 36. -كاربردهاي انسان شناسي ، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ، انجمن انسان شناسي ايران ،  5 اسفند ماه 1385 “.
 37. -بررسي انسان شناختي تغييرات فني- فرهنگي ” ، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ، انجمن انسان شناسي ايران ،  26  آذر ماه 1384  .
 38. -” انسان شناسي تكنولوژي : تكنيك ، فرهنگ و جامعه ”  در سمينار انسان شناسي و آينده آن ، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ، 10  خرداد ماه  1384 .
 39. -Les axes et les points de vu de la république Islamique de l’Iran concernant le programme de l’éducation dans le document du projet de programme et de budget pour les années 2016-2017, Paris, 3-18 novembre 2015 ; Commission d’éducation, 38ème session de la conférence générale de l’UNESCO ,5-7  novembre 2015.
 40. -The Viewpoints of the IR of Iran on the UNESCO’s  role in the implementation of the Education , Education   Commission, UNESCO 38th General Conference, Paris , 5-7 November 2015.
 41. – The Viewpoints of the IR of Iran on the global convention on the recognition of qualifications and degrees in higher education, Education Commission, UNESCO 38th General Conference, Paris , 5-7  November 2015,
 42. -Opening  Speech, Workshop for Educators in South and West Asia on EIU and MDG, 23-17 October 2011/ Tehran , Iran.
 43. -Les axes et les points de vu de la république Islamique de l’Iran concernant le programme de l’éducation dans le document du projet de programme et de budget pour les années 2012-2013 de l’UNESCO, 1 Novembre 2011 , Unesco, Paris.
 44. Etude anthropologique des changements sociaux – techniques, séminaire de la recherche doctorat, Laboratoire d’ethnologie, MNHN, Paris, 16 Janvier 2003 .
 45. – Les sciences au service du développement, sciences sociales et humaines,  présenté à la 29ème Conférence Générale de l’Unesco, Paris, octobre 1997
مقالات علمي – پژوهشي ( منتشر شده )
 1. کیفیت آموزش از دیدگاه یونسکو، کتاب مقاله ها ، اولین همایش فرآیند استاندارد آموزش و آموزش استاندارد ( 4 الف ) در چرخه آموزش کشور ( 5 و 6 آذر ماه 1393 ) ، فرهنگستان علوم ، 1395 .
 2. یادگیری مادام العمر ، ویراست دوم دانشنامه آموزش عالی ( زیر چاپ) ، بنیاد دانشنامه نگاری ایران ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری .
 3. پیمان نامه های یونسکو در زمینه آموزش عالی ( زیرچاپ ) ، بنیاد دانشنامه نگاری ایران ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.
 4. کرسی های دانشگاهی یونسکو، ویراست دوم دانشنامه آموزش عالی ( زیر چاپ) ، بنیاد دانشنامه نگاری ایران ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری .
 5. کنوانسیون جهانی آموزش عالی : ابزاری حقوقی برای پاسخگوئی به چالشهای آینده آموزش عالی ، چکیده مقالات ، اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران : چشم انداز بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن ، 29 الی 31 اردیبهشت ماه 1395 ، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.
 6. مدیریت آینده آموزش : چالش ها و فرصت ها ، چکیده مقالات ، کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر ، سوم و چهارم اسفند ماه 1395 ، تهران.
 7. آموزش ، صلح و توسعه پایدار: استراتژی یونسکو در هزاره سوم : مجموعه مقالات ، همایش ملی نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تاکید بر کشورهای در حال توسعه ، 1393 ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 8. بيانيه ها و توصيه نامه هاي مرتبط با رفع تبعيض درآموزش ، دانشنامه ایرانی برنامه درسی ، 1393. (دانشنامه آنلاین )
 9. کیفیت آموزش از دیدگاه یونسکو ، چکیده مقالات فرایند همایش استاندارد آموزش و آموزش استاندارد در چرخه آموزش کشور ، فرهنگستان علوم ، 1393
 10. آموزش ، صلح و توسعه پایدار: استراتژی یونسکو در هزاره سوم : چکیده مقالات ، همایش ملی نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تاکید بر کشورهای در حال توسعه ، 1393 ، دانشگاه صنعتی شریف
 11. نقش ابزارهای الکترونیکی همراه در ترویج فرصتهای یادگیری مادام العمر ، نشست عالی رتبه هم اندیشی در مورد کاربرد فناوریهای جدید به ویژه ابزارهای الکترونیکی همراه در ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری، شورای عالی آموزش و پرورش و کمیسیون ملی یونسکو در ایران ،1393 .
 12. مدل انسان شناختي بررسي تغييرات فني ، فرهنگي و اجتماعي ، مطالعه موردی : يک منطقه روستايي در شرق استان گيلان ، نامه انسان شناسي ، فصلنامه علمي- پژوهشي، انجمن انسان شناسی  ايران  ، شماره پنجم  ، بهار و تابستان 1383 ، انتشار تابستان 1385.
 13. – بررسي انسان شناختي تحولات مربوط به مرزهاي قومي در يكي از مناطق روستايي در شمال ايران ، نامه انسان شناسي ، فصلنامه علمي پژوهشي ،  انجمن انسان شناسي ايران ،  شماره ششم ، پاييز و زمستان  1383، انتشار زمستان 1385
 14. –کاربردهای انسان شناسی ، ضمیمه شماره 1 نامه انسان شناسی ، انجمن انسان شناسی ایران ، بهار 1387 .
 15. -ابعاد انسان شناسی مصرف ، فرهنگ مردم ایران ، شماره 22 و 23 پائیز و زمستان 1389
 16. – از مردم شناسی توصيفی به انسان شناسی عملی در ايران ، همايش هفتاد سال مردم شناسی در ايران ، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری، اسفند ماه 1385.
 17. – زنان روستائي منطقه قاسم آباد گيلان، پژوهشی مردم شناختی ، اقتصاد كشاورزي و توسعه ، فصلنامه علمي- پژوهشي مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي ( ويژه نامه نقش زنان در کشاورزی) وزارت کشاورزی ، سال سوم ، بهار 1374 .
 18.    – مطالعات آينده و گرايشاتي به سوي وحدت و تنوع ، نوشته النورا باربيري ماسيني ، مجله بين المللي علوم اجتماعي شماره 1371 ( آگوست  1993 ) ترجمه  م .محب حسيني ، رهيافت ، فصلنامه سياست علمي- پژوهشي ، شماره شانزدهم ، تابستان و پاييز 1376.
 19.  -کنوانسیونهای یونسکو در باره آموزش عالی و نقش آنها در ظرفیت سازی آموزش عالی در کشورهای عضو ،. مجموعه مقالات کنفرانس تحولات دانشگاههای ایران و چشم اندازی به سوی کارآفرینی ، کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ، خرداد 1389.
 20. – فعاليتهاي يونسكو در زمينه مطالعات آينده ،  نوشته پير ويس ، مجله بين المللي علوم اجتماعي شماره 1371 ( آگوست  1993 ) ، ترجمه  م .محب حسيني ، رهيافت ، فصلنامه سياست علميپژوهشي ، شماره شانزدهم ، تابستان و پاييز 1376.
 21. –  بيانيه استانبول ، فصلنامه علمی- پژوهشی جمعيت ، سازمان ثبت احوال كشور، شماره 12و11،  بهار وتابستان 1374 .
 22. -سال بين المللی خانواده و يونسکو ، پيام ، کميسيون ملی يونسکو در ايران ، سال بيست و چهارم ، شماره 286 .
 23. سمينار منطقه اي آموزش عالي در قرن آينده ، رهيافت ، فصلنامه سياست علمي-پژوهشي ،   شماره 18 ، بهار و تابستان 1377.
کتاب‌ها
 1. -راهبرد برنامه آموزش یونسکو ( 2021-2014 )، ترجمه محدثه محب حسینی ، پیشرو مبتکران ، 1395.
 2. -الگوی سیاست گذاری در زمینه فناوری های اطلاعات و ارتباطات فراگیر در آموزش معلولان ، ترجمه دکتر محدثه محب حسینی ، پیشرو مبتکران ، 1395.
 3. – تکنولوژی و تغییرات فرهنگی- اجتماعی جامعه ، مطالعه ای موردی در شمال ایران، نوشته محدثه محب حسینی ، رسانش ، 1389 .
 4.  –   انسان شناسي اقتصادي، نوشته فرانسيس دوپويي ،2001، ترجمه محدثه محب حسينی،  نشر علم، 1385 .
 5.  –  عشاير آسيا ،  نوشته برنارد دوپن ، 2001 ، ترجمه محدثه محب حسينی ، آوای نور ، 1386 .
 6. – پژوهشنامه زنان و خانواده ، کميسيون ملی يونسکو در ايران ، 1371. ( مشارکت در تدوین کتاب ).
طرحهای پژوهشی ( نظارت و ارزیابی ، همکاری در اجرای طرح )
 • طرح ظرفیت سازی جمهوری اسلامی ایران در زمینه یادگیری مادام العمر ، با همکاری موسسه یادگیری مادام العمر یونسکو در آلمان ( از سال 1390 تا کنون )

 

-Problems and Challenges of ICT application in Educational System in Yazd Schools: from Pilot Project to Practical Guidelines( final Report ), Iranian National Commission for UNESCO,UNESCO, June 2010

گزارش نهايي طرح ابعاد فرهنگي جمعيت : نگاهي ماخذ شناسانه به منابع يونسكو ، كميسيون ملي يونسكو در ايران ، تير ماه 1383. (فارسي ) .

-بررسی تفاوتهای فرهنگی، قومی زنان ايرانی و تاثير آن بر تفاوتهای نرخ باروری در مناطق مختلف ايران، مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهری و کميسيون ملی يونسکو در ايران ، 1375 (1996) ( انگليسی و فارسی ).

-موانع توسعه در ايران : مطالعه تطبيقی ايران ، ترکمنستان و مراکش ، موسسه عالی پژوهش در برنامه ريزی و توسعه و کميسيون ملی يونسکو در ايران ، 1375 (1996 ) ( فارسی و انگليسی).

-آگاهی زوجين از حقوق خود و تاثير آن بر مناسبات خانوادگی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کميسيون ملی يونسکو در ايران ، 1374 (1995) ( فارسی و انگليسی ).

 -نحوه معرفی زن در کتب درسی دوره ابتدايی ( قبل و بعد از انقلاب ) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کميسيون ملی يونسکو در ايران ،  1374  (1995)( فارسی و انگليسی).

فرهنگ صلح و يونسکو ، کميسيون ملی يونسکو در ايران ، 1379.

-يونسکو و قرن بيست و يکم ، کميسيون ملی يونسکو در ايران ، 1379 ..

 

ترجمه های علمی و اجرایی : ( اسناد ارائه شده به دانشگاهها و نهادهای علمی- پژوهشی کشور )

–  آموزش در راهبرد میان مدت 2021-2014 یونسکو ، کمیسیون ملی یونسکو، 1393 .

– آموزش کیفی ، برابری و توسعه پایدار ، کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، 1388.

–   ترجمه راهبرد میان مدت 2008- 2013 یونسکو ، کمیسیون ملی یونسکو ، 1387 . ( صفحه 20-5  )

– راهبرد يونسکو برای سالهای 7 200- 2002 ، کميسيون ملی يونسکو در ايران ، 1380

– مطالعات آينده نگر در يونسكو ، کميسيون ملی يونسکو در ايران ، 1379 .

–   اعلاميه و برنامه عمل فرهنگ صلح ، كميسيون ملي يونسكو در ايران ، 1378.

–  ترجمه  اعلاميه مسئوليت هاي نسلهاي حاضر در قبال نسلهاي آينده ، كميسيون ملي يونسكو در ايران ، 1376.

گزارشهای علمی

 

 • گزارش کمیسیون آموزش، گزارش سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در پاریس ، کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، 1394.


1– Final Report of the Expert Meeting on Promoting the Quality of Teaching and Learning with Emphasis on the Role of Teachers, 27 April 2014, Farhangian University

-گزارش کارگاه یادگیری مادام العمر در ایران: چالشها ، دستاوردها و چشم انداز آینده ، آذر ماه  ،تهران 1392

گزارش کارگاه ملی پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش برای توسعه پایدار و رویکرد کشوری تا پایان 2013 ، 15 آذر ماه 1389 ، تهران ، کمیسیون ملی یونسکو.( فارسی و انگلیسی ).

-گزارش کارگاه منطقه ای نقش آموزش در پاسخگوئی به چالشهای جهان معاصر : آموزش کیفی ، ابزار اصلی تحقق اهداف توسعه پایدار ، 29 خرداد ماه 1390 ، هتل اسپیناس تهران ، با همکاری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو ( فارسی و انگلیسی ) .  

– گزارش کارگاه منطقه ای قانونگذاری برای ارتقای یادگیری مادام العمر برای نمایندگان مجالس آسیا و اقیانوسیه در زمینه آموزش ، 9 اردیبهشت ماه 1391 ، هتل استقلال تهران با همکاری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو( فارسی و انگلیسی ).

– گزارش کمیسیون آموزش در سی و پنجمین و سی و ششمین  کنفرانس عمومی یونسکو ( فارسی ).

گزارش سی و چهارمین کنفرانس عمومی یونسکو ، پاریس ( 24 مهر لغایت 12 آبان ماه 1386 ) ، کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، ( فارسی ).

-Celebrating EFA Global Action Week in the IR of Iran( final report ) , Unesco and Iranian National Commission for UNESCO , May 2010

–  گزارش سي و سومين كنفرانس عمومي يونسكو ، پاريس  ( اكتبر- نوامبر 1995  ) ، كميسيون ملي يونسكو در ايران ، 1385 . ( فارسی )

 – گزارش سمينار منطقه ای آموزش عالی در قرن آينده  (  18-16 فوريه  1998 ) موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی و کميسيون ملی يونسکو در ايران ،  1378 ( فارسی و انگليسی ) .

 – گزارش سمينار بررسی عوامل موثر در ارتقای آموزش علوم اجتماعی ( 19 فوريه  1998 ) ، موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش و کميسيون ملی يونسکو در ايران،  1378 (1999 ) ( فارسی و انگليسی).

–  گزارش کارگاه آموزشی روشها و فنون تحليل داده های علوم اجتماعی و رفتاری  (  21- 18 ژوئن 1996) موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی و کميسيون ملی يونسکو در ايران ، 1376 (1997 ) ( فارسی و انگليسی ).

گزارش سمينار بررسی اثرات متقابل جمعيت و محيط زيست بر توسعه پايدار شهری و روستايی ، ( 5 – 3 دسامبر  1995 )   دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران و کميسيون ملی يونسکو در ايران ، 1376 (1997) ( فارسی و انگليسی ) .

– گزارش كميسيون سه : علوم در خدمت توسعه ،  بخش علوم اجتماعی و انسانی ، گزارش نهايي بيست و نهمين اجلاس کنفرانس عمومی يونسكو ( پاريس ، اکتبر 1997 )، کميسيون ملی يونسکو در ايران 1376( فارسی ) .

عضویت‌در کمیته‌ها، کارگروه‌های تخصصی، کمیسیون‌ها و شوراهای مصوب
 1. – دبیر علمی نشست تخصصی مشارکت شهروندی در تحقق آموزش فراگیر، باکیفیت و مداوم ، 1396.
 2. – دبیر علمی نشست عالی رتبه مشورتی در زمینه آموزش 2030 در ایران ، 1395.
 3. – عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال 1395.
 4. – عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ، مرداد ماه 1395 ، مجموعه فرهنگی تلاش.
 5.  – عضو شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران : چشم انداز بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن ، 29 الی 31 اردیبهشت ماه 1396.
 6. –  عضو کمیته علمی کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر ، سوم و چهارم اسفند ماه 1394 ، تهران ، مجموعه فرهنگی تلاش.
 7. – عضو شورای  سیاست گذاری سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار ، دانشگاه تهران ، 1و2 اسفند ماه 1395.
 8. – عضو کمیته علمی هشتمین همایش ملی آموزش ، اردیبهشت ماله 1395 ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی .
 9. – دبیر علمی کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر سوم و چهارم اسفند ماه 1394 ، تهران ، مجموعه فرهنگی تلاش.
 10. دبیر و عضو کمیته علمی  برگزاری مراسم رونمائی زیر منطقه ای از گزارش جهانی آموزش برای همه و نشست تخصصی در خصوص چالشهای آموزش برای همه در سطح زیر منطقه و نقشه راه آینده پس از 2015 ،  تهران ، اردوگاه شهید باهنر ، 6 و7 مرداد ماه 1394 تهران .
 11. عضو رسمی و دبیر کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ( چند دوره ).
 12. – عضو رسمی و دبیر کمیته ملی آموزش ( آموزش و توسعه پایدار ) کمیسیون ملی یونسکو ( چند دوره ).
 13. عضو کمیته علمی هفتمین همایش ملی آموزش ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، 16 و 17 اردیبهشت ماه 1394.
 14. دبیر نشست عالی رتبه هم اندیشی در مورد کاربرد فناوریهای جدید به ویژه ابزارهای الکترونیکی  در ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری ، تهران 4 اسفند ماه 1393.
 15. -عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس عمومی اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه (AUAP) با عنوان “توسعه پایدار در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه از راه تسهیم دانش کارآفرینانه”،  ، 15نوامبر  2014- 24 آبان ماه 1393.
 16. – دبیر علمی کنفرانس ملی ارزیابی پیشرفت در مولفه های مختلف آموزش برای توسعه پایدار در ایران ، تهران 9 اردیبهشت ماه 1393، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
 17. – عضو شورای علمی مجله تحقیقات بین المللی کارآفرینی، (با همکاری  Springerو کرسی یونسکو در دانشکده کارآفرینی منتشر می شود).
 18. – عضو شورای همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه فرهنگیان.
 19. – عضو کمیته علمی نشست تخصصی ارتقای کیفیت در آموزش و یادگیری با تاکید بر نقش معلمان ، تهران 7 اردیبهشت ماه 1393 ، دانشگاه فرهنگیان
 20. – عضو شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار، 3و4 اسفند 1392 تالار علامه امینی، دانشگاه تهران.
 21. – عضو کمیته علمی ششمین همایش ملی آموزش ، تهران ، 17 و 18 اردیبهشت ماه 1393 ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی .
 22. – عضو کمیته علمی سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ، 18-17 اردیبهشت ماه 1393 ، مرکز همایشهای بین الماللی برج میلاد.
 23. دبیر علمی نشست تخصصی پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش پایه با تاکید بر اهداف آموزشی ملل متحد تا سال 2015 ، تهران 25 آذرماه 1392.
 24. – عضو کمیته علمی سومین همایش آموزش غیر رسمی در مراکز علم 19-22 آذر ماه .1392
 25. – دبیر دومین کارگاه یادگیری مادام العمر در ایران : چالشها ، دست آوردها و چشم انداز آینده ، تهران ، 21 مهرماه 1392 ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای.
 26. – عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی : توسعه تحصیلات تکمیلی ایران : فرصتها و چالشها ، خرداد ماه 1392 ، دانشگاه تربیت مدرس.
 27. عضو کمیته علمی سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ، اردیبهشت 1392 ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای.
 28. -دبیر سمینار بین منطقه ای آسیبهای وارده به آموزش و راههای جلوگیری از آن ، تهران ، 7 اسفند ماه 1391.
 29. دبیر کارگاه آموزشی ” مفاهیم و نظامهای جدید در زمینه یادگیری مادام العمر” ، تهران ، 16 تا 19 بهمن ماه 1391.
 30. -عضو کمیته علمی دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال ، تهران 30 شهریور ماه 1392.
 31. – عضو کمیته علمی کارگاه یادگیری مادام العمر در ایران ، چالشها ، دستاوردها و چشم انداز آینده ، تهران 21  مهر ماه 1392.
 32. – عضو کمیته علمی ششمین همایش ملی آموزش ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، اردیبهشت ماه 1393.
 33. – عضو کمیته علمی کنگره بین المللی اخلاق در آموزش ، 5 اسفند ماه 1391 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 34. – عضو کمیته علمی سمینار بین منطقه ای  رفع تبعیض در آموزش ، 6 اسفند ماه 1391 ، دانشگاه شهید بهشتی.
 35. – عضو کمیته علمی سمینار بین منطقه ای آسیبهای وارده به آموزش و راههای جلوگیری از آن ، 8 اسفند ماه 1391 ، دانشگاه شهید چمران اهواز .
 36. – عضو کمیته علمی کارگاه ملی مفاهیم و نظامهای جدید در زمینه یادگیری مادام العمر ، تهران ، بهمن ماه 1391، هتل هویزه .
 37. – عضو کمیته علمی دومین مجمع عمومی نمایندگان مجالس آسیا و اقیانوسیه در زمینه آموزش  (FASPPED)  ، 1391-1390.
 38. –  عضو کمیته علمی سمینار ملی داده ها ، روشها و تکنیکهای نوین در آموزش کاربردی علوم مختلف ( از متوسطه تا عالی ) تهران ، دانشگاه جامع علمی- کاربردی 18-17 اسفند ماه 1390.
 39. – عضو کمیته علمی کارگاه منطقه ای نقش آموزش در پاسخگوئی به چالشهای جهان معاصر : آموزش کیفی ، ابزار اصلی تحقق اهداف توسعه پایدار ، 29 خرداد ماه 1390 ، هتل اسپیناس تهران ، با همکاری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو .
 40. – عضو کمیته علمی کارگاه منطقه ای قانونگذاری برای ارتقای یادگیری مادام العمر ، برای نمایندگان مجالس کشورهای آسیا و اقیانوسیه در زمینه آموزش  ، 9 اردیبهشت ماه 1391 ، هتل استقلال تهران ، با همکاری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ملی یونسکو.
 41. – عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی آموزش ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، اردیبهشت ماه 1391.
 42. – عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی آمایش آموزش عالی ،نظریه ها و تجارب ، انجمن آموزش عالی ایران ، بابلسر ،1391.
 43. –  عضو کمیته علمی کارگاه ملی پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش برای توسعه پایدار و رویکرد کشوری تا پایان 2013 ، 15 آذر ماه 1389 ، تهران ، کمیسیون ملی یونسکو.
 44. – عضو کمیته علمی و برنامه ریزی کارگاه منطقه ای برای آموزشیاران جنوب و غرب آسیا در زمینه آموزش برای تفاهم بین المللی و اهداف توسعه هزاره ، تهران ، 27-23 اکتبر 2011 ، با همکاری وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون ملی یونسکو و مرکز آموزش برای تفاهم بین المللی یونسکو در کره. .
 45. – عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی آموزش ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، اردیبهشت ماه  1392
 46. -عضو کمیته علمی اولین همایش مجازی ره آوران آموزش ، تهران ، 28 اردیبهشت ماه .1392
 47. – عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران تحت عنوان ” توسعه تحصیلات تکمیلی ایران : فرصت ها و چالشها ، اول خرداد ماه 1392 .
تقدیرنامه‎ها
 1. لوح تقدیر از دبیر کل کمیسیون ملی در خصوص همکاری موثر جهت برگزاری نشست تخصصی مشارکت شهروندی در تحقق آموزش فراگیر، با کیفیت و مداوم ، 1396.
 2. لوح تقدیر از دبیر کل کمیسیون ملی در خصوص همکاری موثر در برگزاری کارگاه زیر منطقه ای آمارهای آموزشی در تهران، آذر ماه 1395.
 3. لوح تقدیر از معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در خصوص پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال ، 1395 .
 4. لوح تقدیر از دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در خصوص همکاری موثر و ارائه سخنرانی در پانل تخصصی یونسکو و آموزش های فنی و حرفه ای در پنجمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، 1395.
 5. لوح تقدیر از دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در خصوص همکاری موثر در برگزاری نشست تخصصی مربوط به پایش جهانی آموزش 2016 ، 1395.
 6. لوح تقدیر از دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در خصوص همکاری موثر در برگزاری نشست عالی رتبه مشورتی در زمینه آموزش 2030 ، 1395.
 7.  لوح تقدیر از رئیس مجلس شورای اسلامی ،1391.
 8. لوح تقدیر از معاون وزیر و رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1390 .
 9. لوح تقدیر از رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی،1390.
 10. لوح تقدیر مشترک از معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و رئیس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط دانشگاه و صنعت، 1391 .
 11. لوح تقدیر مشترک از معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ، 1392.
 12. لوح تفدیر از معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ، 1393.
 13. لوح تقدیر مشترک از دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ، 1393.
 14. لوح تقدیر مشترک از دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در سال 1392 .
 15. لوح تقدیر مشترک توسط دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ، معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و رئیس دفتر منطقه ای یونسکو ،
 16. لوح تقدیر مشترک توسط رئیس موسسه یادگیری مادام العمر یونسکو، دفتر منطقه ای یونسکو، کمیسیون ملی یونسکو و قائم مقام مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش ،1392.
 17. لوح تقدیر مشترک از رئیس گروه علوم مهندسی و مسئول کار گروه استاندارد و اطمینان از کیفیت  فرهنگستان علوم ، 1393.
 18. لوح تقدیر مشترک از طرف رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ، 1393.
 19. لوح تقدیر مشترک از رئیس دانشگاه فرهنگیان و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ، 1393 .
 20. لوح تقدیر از رئیس جمعیت و دبیر دائمی کنگره سه جانبه همکاریهای دولت ، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی ، 1390.
 21. لوح تقدیر از رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ، .1393
 22. لوح تقدیر مشترک از رئیس و دبیر علمی دومین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال ، 1393.
 23. لوح تقدیر مشترک از رئیس و دبیر علمی اولین همایش مجازی ره آوران آموزش با محوریت آموزش در عصر دیجیتال ، 1392.
 24. شش اوح تقدیر از دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو.
 25. تقدیر نامه از رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) ، 1395 .
 26. لوح تقدیر  مشترک از رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ، 1394
 27. لوح تقدیر از حسینیه ارشاد ، 1394 .
تاریخ بروزرسانی: 1396/3/3

***

 • mohebhosseini@irunesco.org
 • 22261397
 • نمابر : 22252536 021
 • تهران، بلوار میرداماد، روبه‌روی مسجد الغدیر، خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی)، کوچه یکم، شماره 15 email: unesco@irunesco.org کدپستی: 1548946111 صندوق پستی: 11155-4498
Web Analytics