برگزاری نشست روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی وزارت علوم

نشست روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوشنبه ۱۷تیرماه ۱۳۹۸ در دانشگاه الزهرا(س) برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، روسای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این نشست که در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد به بررسی هم اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم می پردازند.