کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها گزارش ها - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش برگزاری کنگره سه روزه بین المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش یوسرن (USERN) در تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نخستین همایش شبکه جهانی آموزش و پژوهش ‘USERN’ از تاریخ 18 تا 20 آبان 1395 با حضور جمعی از دانشمندان

Read more
Web Analytics