متن کامل مصاحبه خبری دکتر سعداله نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران، با ایسنا در زمینه اهداف اصلی چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ در ایران و به مناسبت رونمایی از چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ (۱۳ دی ۱۳۹۵)

دکتر نصیری قیداری، پس از درود به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا و آرزوی توفیق برای ملت آگاه و

Read more

یونسکو : نماد مقابله با تکسونگری قدرتهای انحصار طلب جهانی تحلیلی بر تصویب قطعنامه اخیر یونسکو علیه رژیم اشغالگر اسراییل : دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران

رفتار سنجیده و امید بخش سازمان جهانی یونسکو در تصویب پیش نویس دو قطعنامه مهم و تاریخی با  عنوان ”

Read more
Web Analytics