کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نازنین صادقی (مدیر سایت), نویسنده در کمیسیون ملی یونسکو-ایران - صفحه 2 از 92

نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و راهکارهای موثر برای تقویت ارتباط آموزش‌های مهارتی با صنعت و نیازهای بازار کار برگزار شد

“نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و راهکارهای موثر برای تقویت ارتباط آموزش‌های مهارتی با صنعت و نیازهای بازارکار”، اولین نشست از

Read more
Web Analytics