کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نازنین صادقی (مدیر سایت), نویسنده در کمیسیون ملی یونسکو-ایران - صفحه 2 از 111

کتاب دو زبانه فارسی – انگلیسی ” اصول و مدیریت ذخیره گاه های زیستکره، ( راهکارها و معرفی ذخیره گاه های زیستکره ایران)” با همکاری کمیسیون ملّی یونسکو – ایران منتشر شد

هدف از تألیف و انتشار این کتاب، شناخت مفهوم اندوخت گاه زیست سپهر، کسب دانش در زمینۀ چارچوب علمی زون

Read more
Web Analytics