کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نازنین صادقی (مدیر سایت), نویسنده در کمیسیون ملی یونسکو-ایران - صفحه 2 از 120

با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار می شود: همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های بوعلی سینا

همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های دانشمند حکیم شیخ الرئیس بوعلی ‏سینا به همت دانشگاه

Read more
Web Analytics