کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نازنین صادقی (مدیر سایت), نویسنده در کمیسیون ملی یونسکو-ایران - صفحه 2 از 81

اولین نشست کمیته کاری بررسی زمینه‌های مشترک همکاری میان برنامه اسکان بشر ملل متحد، کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی و کمیسیون ملی یونسکو – ایران (در خصوص زلزله کرمانشاه) برگزار شد

کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی در روز سیزدهم آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۱ میزبان نشستی با

Read more
Web Analytics