متن سخنرانی سرکار خانم استر کیش لاروش، مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران به مناسبت جشن نوروز-

Read more

. نوروز یکی از مهمترین مفاخر ماست که بسان آینه ای روشن هویت ملی ایرانیان و نگاه آنان را به

Read more

مراسم بزرگداشت آیین نوروز «وفاق اجتماعی، مولود نوروز» با همکاری کمیسیون ملی یونسکو و انجمن سمن های ایرانشناسی برگزار گردید

مراسم بزرگداشت آیین نوروز با عنوان «وفاق اجتماعی، مولود» با همکاری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران و انجمن سمن‌های ایران‌شناسی،

Read more
Web Analytics