بازدید اعضای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از کمیسیون ملی یونسکو و نشست علمی با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و مدیران گروه های پنجگانه- ۱ اسفند ۱۳۹۵

اعضای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۵ از کمیسیون ملی یونسکو-ایران بازدید کردند ودر نشستی

Read more
Web Analytics