کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نازنین صادقی (مدیر سایت), نویسنده در کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دومین نشست کمیسیون ملی یونسکو– ایران و کمیته کاری بررسی زمینه‌های همکاری میان برنامه اسکان بشر ملل متحد، کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی، درخصوص زلزله کرمانشاه، برگزار شد

دومین نشست کمیسیون ملی یونسکو– ایران و کمیته کاری بررسی زمینه‌های همکاری میان برنامه اسکان بشر ملل متحد، کرسی یونسکو

Read more

– نیمه اول آذرماه ۹۶

    Operationalizing Sustainable Development Goal 4. A review of national legislations on the right to education http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002604/260460e.pdf Safeguarding underwater

Read more
Web Analytics