کمسیون ملی ایران- یوسنکو

Salme Ghiasi, نویسنده در کمیسیون ملی یونسکو-ایران - صفحه 2 از 18

پذیرفته شدن نماینده ایران در دوره آموزشی پیشرفته در زمینه روش‌های حفاظت و مرمت بناهای تاریخی سنتی در منطقه آسیا و  اقیانوسیه

خانم طاهره متقی به‌عنوان نماینده ایران از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برای گذراندن یک دوره آموزشی

Read more
Web Analytics