کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

یونسکو به تهدید ترامپ علیه اماکن فرهنگی ایران واکنش نشان داد

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در واکنش به تهدیدات ترامپ علیه اماکن فرهنگی ایران، تأکید کرد که واشنگتن

Read more
Web Analytics