کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران در حاشیه چهلمین کنفرانس عمومی یونسکو خبر داد؛ برپایی نخستین اجلاس و نمایشگاه بزرگ خوشنویسی راه ابریشم در ایران

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران با اشاره به جزییات حضور ایران در اجلاس عمومی یونسکو، از تصویب برپایی نخستین اجلاس

Read more
Web Analytics