کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اولین رویداد استارت آپی طراحی و تولید تکنولوژی‌های یادگیری با رویکرد آموزش مدیریت پسماند، برگزار شد

اولین رویداد کارآفرینی استارت آپی با عنوان: “طراحی و تولید تکنولوژی‌های یادگیری با رویکرد آموزش مدیریت پسماند”، با هدف طراحی

Read more
Web Analytics