کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

چهاردهمین نشست بین الدولی کمیته مدیریت دگرگونی های اجتماعی یونسکو (MOST) از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ در مقر یونسکو در پاریس برگزار می گردد

چهاردهمین نشست بین الدولی کمیته مدیریت دگرگونی های اجتماعی یونسکو (MOST) از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ در مقر

Read more
Web Analytics