کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کتاب” مکاشفه و تماشا ، سه سفر به قلب جهان شیعه ، عکس هایی از هانس گئورگ برگر و اولین عکاس های ایرانی ” با همکاری کمیسیون ملّی یونسکو – ایران منتشر شد

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با حمایت معنوی کمیسیون ملّی یونسکو در ایران، در تمهیدی تازه برای معرفی میراث تشیع

Read more
Web Analytics