کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اسامی برندگان جایزه بین‌المللی سلطان حمدبن عیسی الخلیفه در زمینه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در آموزش-2017، اعلام شد

بر اساس اعلام دبیرخانه “جایزۀ بین‌المللی سلطان حمدبن عیسی الخلیفه در زمینه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در آموزش”

Read more
Web Analytics