کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پیام مشترک خانم اودری آزوله، مدیرکل یونسکو و خانم فامزیل اِم‌لامبو – اِن‌گوکا، مدیراجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم- 11 فوریه 2018

همان‌گونه که پیشرفت در علم و فناوری همواره عامل تعیین‌کننده‌ای در گذشته‌ انسان‌ها‌ بوده‌، آینده‌ ما را نیز رقم می‌زند.

Read more
Web Analytics