کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

هفتمین رویداد نوآوری باز پادپُرس، راجع به مسئله ی آب در ایران، با همراهی کرسی مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار یونسکوی دانشگاه شریف

خبرها هر روز هشدار می‌دهند که اگر زودتر برای مسئله‌ی آب ایران راهکارهایی پیدا نکنیم، این اکوسیستم تا قبل از

Read more

حضور مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایران در گردهمایی دبیران مناطق ده‌گانه ورزشی و نمایندگان ورزش دختران دانشگاه‌های مناطق و روسای انجمن‌های ورزشی اداره کل تربیت بدنی

گردهمایی دبیران مناطق ده گانه ورزشی و مسئولین ورزش بانوان و روسای انجمن های ورزشی رشته های المپیادی اداره کل

Read more
Web Analytics