حضور مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایران در گردهمایی دبیران مناطق ده‌گانه ورزشی و نمایندگان ورزش دختران دانشگاه‌های مناطق و روسای انجمن‌های ورزشی اداره کل تربیت بدنی

گردهمایی دبیران مناطق ده گانه ورزشی و مسئولین ورزش بانوان و روسای انجمن های ورزشی رشته های المپیادی اداره کل

Read more
Web Analytics