کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- صفحه 2 از 5 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

تأسیس مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت

تأسیس مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک با همکاری سازمان آموزشی، علمی،

Read more
Web Analytics