کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

جلسۀ هماهنگی سومین نشست مربوط به پروژۀ حمایت از تدوین جنگل‌های هیرکانی به منظور ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو

جلسۀ هماهنگی سومین نشست مربوط به پروژۀ حمایت از تدوین جنگل‌های هیرکانی به منظور ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو،

Read more

متن سخنرانی دکتر مهین گزانی در مراسم بزرگداشت روز جهانی آب در دانشگاه صنعتی شریف در محل کرسی یونسکو در زمينه مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار- 20 فروردین 1396

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم برطبق اساسنامۀ یونسکو، جنگ‌ها در اذهان مردم شکل می‌گیرند، صلح نیز باید در اذهان شکل بگیرد و صلح با

Read more
Web Analytics