کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین نشست کمیتۀ تدوین کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت‌شناختن مدارک و مدارج آموزش‌عالی با حضور نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران، در پاریس برگزار شد

“سومین نشست کمیتۀ تدوین کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت‌شناختن مدارک و مدارج آموزش عالی”، در تاریخ 25 تا 27

Read more
Web Analytics