کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش برگزاری کنگره سه روزه بین المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش یوسرن (USERN) در تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نخستین همایش شبکه جهانی آموزش و پژوهش ‘USERN’ از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۵ با حضور جمعی از دانشمندان

Read more

– هفته سوم آبان ۹۵

Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the occasion of World Philosophy Day, 17 November 2016 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002464/246455e.pdf  

Read more
Web Analytics