کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- کمیسیون ملی یونسکو-ایران

– هفته سوم مهر ۹۵

۱-UNESCO. Executive Board; 200th; 2016 Report of the Committee on Non-Governmental Partners http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002462/246254e.pdf   ۲-International Conference on UNESCO Global Geoparks;

Read more

یونسکو : نماد مقابله با تکسونگری قدرتهای انحصار طلب جهانی تحلیلی بر تصویب قطعنامه اخیر یونسکو علیه رژیم اشغالگر اسراییل : دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران

رفتار سنجیده و امید بخش سازمان جهانی یونسکو در تصویب پیش نویس دو قطعنامه مهم و تاریخی با  عنوان ”

Read more
Web Analytics