گزارش نشست آقای پیتر ولز با مسئولین کمیسیون ملّی یونسکو-ایران در ارتباط با موضوع کرسی‌های یونسکو

در روز پنجشنبه، 30 اردیبهشت ماه 1395 نشستی در محل کمیسیون ملّی یونسکو-ایران با حضور آقای پیتر ولز رئیس بخش آموزش عالی و مسئول برنامۀ کرسی‌های یونسکو، آقای دکتر نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملّی یونسکو-ایران، آقای دکتر سیامک خادمی، معاون اجرایی کمیسیون ملّی یونسکو-ایران، خانم دکتر محدثه محب‌حسینی، رئیس بخش آموزش کمیسیون ملّی یونسکو-ایران و خانم مهرناز پیروزنیک، مسئول واحد ترجمۀ کمیسیون ملّی یونسکو-ایران برگزار شد.

این نشست صرفاً به موضوع کرسی‌های یونسکو و بررسی وضعیت کرسی‌های یونسکو در ایران اختصاص داشت.

از موارد مطرح شده در این نشست توسط آقای دکتر نصیری، تأکید بر ضرورت افزایش تعداد کرسی‌های یونسکو در ایران به علت پتانسیل‌های بالای کشور و ضرورت حمایت دوجانبه (هم از سوی ایران و هم از سوی یونسکو) از این کرسی‌ها بود.

سرکار خانم دکتر محب‌حسینی نیز گزارش جامعی از وضعیت کرسی های تشکیل شده و در دست راه اندازی با ذکر جزئیات هر یک ارائه داد و از آقای ولز درخواست کرد اقدامات لازم را جهت پیگیری و تعیین تکلیف قطعی کرسی های فوق به عمل آورد.

موضوع تمدید تفاهم نامه کرسی هاا، ضرورت ارائۀ به موقع گزارش‌های پیشرفت کار از سوی کرسی‌ها به یونسکو، ضرورت توجه به مهلت‌های زمانی تعیین شده از سوی یونسکو برای هر گونه فعالیت مربوط به کرسی‌ها، دعوت از آقای ولز برای شرکت در نشست توانمند سازی کرسی های دانشگاهی یونسکو در خدمت اهداف بین المللی شدن آموزش عالی ، توصیه آقای ولز برای برگزاری نشست‌های دوره‌ای میان کرسی‌های یونسکو در ایران به منظور به اشتراک‌گذاری اطلاعات و تبادل اندیشه‌ها، تاکید آقای ولز بر ایفای نقش نظارتی کمیسیون ملی یونسکو در هدایت علمی و هدفمند سازی فعالیتهای کرسی ها مطابق با اولویتهای راهبردی یونسکو و نیز ارزیابی گزارش عملکرد کرسی ها و مجدداً پیشنهادهای آقای ولز برای به کار گرفتن نیروهای ایرانی در یونسکو در قالب برنامه‌های متعددی از جمله برنامۀ داوطلبان یونسکو، بورس‌ها، تعریف پروژه و اعزام نماینده از کشور برای اجرای آن با هزینۀ دولت ایران و تأکید بر نقش مهم نمایندگی ثابت ج. ا. ایران در ارتباط با تعریف پروژه و کمک به اعزام نماینده از ایران، از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.