کمسیون ملی ایران- یوسنکو

گزارش اجلاس بین المللی " اینترنت و افراط‌گرایی جوانان : پیشگیری ، اقدام و زندگی با یکدیگر" -کبک، کانادا - 9 تا ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵;مهندس نازنین صادقی شقاقی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران
Web Analytics