کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کنوانسیون های الحاقی ایران در حوزه فرهنگ - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کنوانسیون های الحاقی ایران در حوزه فرهنگ

یونسکو مرکزی برای هماهنگی مسائل فکری، هنجاری ،اخلاقی و تقویت مبادلات بین رشته‌ای ،گسترش تفاهم متقابل و همکاری برای نیل به وفاق جهانی است. در ادبیات این سازمان، فرهنگ مجموعه‌ای از ویژگی های مادی، معنوی، فکری و عاطفی متمایز یک جامعه یا گروه اجتماعی است که به هنرها و ادبیات محدود نمی شود، بلکه شیوه‌های زیست، حقوق اساسی انسان، روش‌های همزیستی، نظام‌های ارزشی، سنت‌ها و باورها را نیز در برمی گیرد. رسالت سازمان در زمینه فرهنگ بر دواصل تنوع و آزادی یا بعبارت دیگر حفظ تنوع مفيد و سودمند فرهنگ‌ها و ترویج جريان آزاد انديشه و اطلاعات استوار است.ترویج گفتگوی بین فرهنگی، کرامت برابر همه فرهنگها ،احترام به حقوق فرهنگی،حفظ میراث فرهنگی و اموال فرهنگی و تدوین سیاست های فرهنگی در جهت ترویج تنوع فرهنگی اهداف اصلی سازمان را درزمینه فرهنگ تشکیل می دهند.
دستاوردهای یونسکو در حوزه فرهنگ ظرف بیش از شش‌دهه را می توان در زمینه‌های تدوین اسناد حقوقی بين‌المللی و پذیرش و تقویت سهم فرهنگ درتوسعه پایدار خلاصه کرد.
در حوزه تدوین اسناد حقوقی بين‌المللی در زمینه فرهنگ تاکنون 3 اعلامیه،12توصیه و 7 کنوانسیون زیر تصویب شده است:
الف: اعلامیه‌های جهانی
اعلامیه جهانی اصول همکاری‌های فرهنگی، نوامبر 1966
اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی، نوامبر 2001
اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تخریب عمدی میراث فرهنگی،16 اکتبر 2003
ب: توصیه‌های بین‌المللی
توصیه بین‌المللی درمورد حفاری‌های باستان‌شناسی،5 دسامبر 1956
توصیه مربوط به ابزار موثر برای دسترسی مردم به موزه ها،14 دسامبر 1960
توصیه مربوط به حفظ زیبایی و ویژگی چشم‌اندازها و محوطه‌ها،11 دسامبر 1962
توصیه منع صدور و ورود و انتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي،19 نوامبر 1964
توصیه مربوط به حفظ اموال فرهنگی که در اثر اقدامات عمومی و خصوصی به خطر افتاده‌اند، 19 نوامبر 1968
توصیه مربوط به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی در سطح ملی،16 نوامبر 1972
توصیه مربوط به نقش معاصر بافت‌هاو مناطق تاریخی،26 نوامبر1976
توصیه مربوط به مبادلات بین المللی اموال فرهنگی،26 نوامبر 1976
توصیه مربوط به حفظ اموال فرهنگی منقول، 28 نوامبر 1978
توصیه مربوط به استانداردسازی آمار هزینه‌های عمومی فعالیت های فرهنگی ،27 اکتبر 1980
توصیه مربوط به استانداردسازی آمارهای تولید و توزیع کتاب، روزنامه و نشریات ادواری ،1 نوامبر 1985
توصیه حفظ فرهنگ سنتی و فولکلور ،15 نوامبر 1989
ج: کنوانسیون‌ها
كنوانسيون جهانی حق مولف، 6 سپتامبر 1954
کنوانسیون حفظ اموال فرهنگی در زمان جنگ، 14 مه 1954 و پروتکل اول 1954 و پروتکل دوم 1999
کنوانسیون منع صدور و ورود و انتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي، 14 نوامبر 1970 و یونیدروآ 1995
كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگی و طبيعی جهان، 16 نوامبر 1972
كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگی زير آب، 2 نوامبر 2001
كنوانسيون حفظ ميراث معنوی (ناملموس)، 17 اكتبر 2003
کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی،20 اکتبر 2005

لیست کنوانسیون‌های الحاقی ایران

image_printچاپ

Web Analytics