کمسیون ملی ایران- یوسنکو

چهارمین نشست زیستن خردمندانه در صلح، برگزار می شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

چهارمین نشست زیستن خردمندانه در صلح، برگزار می شود

سعدی دل عاشقت صدف وار    هر قطره که خورد گوهر آورد
یاران ارجمند به عون الهی یکشنبه (یازدهم تیر۹۶) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،نشست چهارم از سلسله نشست های زیستن خردمندانه در صلح با رویکرد: “ملک و ملکداری پایدار و مدبرانه ” از نظرگاه  شیخ جهان خرم ما سعدی را پیشکش یاران خواهم نمود.
رویکرد همیشگی ام در نشست های فرهنگی، ترویج آموز ه ها و دستاوردهای کاربردی حکیمان و عالمان بزرگ ایران زمین در زندگی جاری و ساری امروزین مردمان بوده است.
استخراج گنجینه های فرهنگی و راه اندازی خط تولید حکمت های کاربردی مشاهیر بزرگ ایران زمین که در غبار و زنگار غفلت ما ایرانیان در لایه های زیرین رسوبات تاریخی مدفون شده اند، کار بس ارجمند و و ورجاوند است !
خاصه آنکه این گنجینه ها در حصر و تنگنای زروان زمان نمی گنجد و همواره چراغ راهنمای سعادت بشریتند؛
و سعدی بزرگ بیش از هفتصد سال است که “چراغش منیر و کلامش بصیر” است.
خودش نیز رهنمون می فرماید که :
نقابی است هر سطر من زین کتیب   فرو هشته بر عارضی دلفریب
معانی است در زیر حرف سیاه     چو در پرده معشوق در میغ ماه
پس وظیفه ما معلمان فرهنگ و ادب، هویدا ساختن جمال جان افزای حکمت های این بزرگان بزرگ منش است.

باری، کلام کوته… که در معنی باز است و سلسله سخن دراز …!
همه یاران را به میکده شیخ اجل سعدی در پژوهشگاه علوم انسانی دعوت می کنم.
اطلاعات بیشتر در لوح دعوت مندرج است.

«عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران»

image_printچاپ
Web Analytics