دبیرکل**

مشاورین

دفتر دبیرکل

ارتباطات و امور بین الملل

حراست

معاون مطالعاتی**

گروه علوم اجتماعی

گروه فرهنگ وهنر

گروه ارتباطات و اطلاعات

گروه علوم طبیعی

گروه آموزش

معاون اجرایی

امور مالی و ذیحسابی

 امور عمومی

دبیرخانه و بایگانی

امور انتشارات و کتابخانه

امور فناوری اطلاعات

امور اداری و پشتیبانی