کمسیون ملی ایران- یوسنکو

پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، به مناسبت روزجهانی معلولان- 3 دسامبر 2016 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، به مناسبت روزجهانی معلولان- 3 دسامبر 2016

روز جهانی معلولان فرصتی برای جهانیان است که همه ساله با همکاری هم برای ممانعت از تبعیض علیه زنان و مردان معلول و نیز تحقّق شمول اجتماعی و توانمندسازی معلولان از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، ارتباطات و اطلاعات بکوشند.

دستورکار 2030 برای توسعۀ پایدار میان شمول اجتماعی و توسعه پیوند برقرار می‌کند. وجود چنین پیوندی حیاتی است زیرا معلولان همچنان با (مشکلاتی چون) تبعیض، خشونت، بدنامی و طرد مواجه هستند. این موضوع در مورد اقشار بسیار آسیب‌پذیر اجتماع از جمله مهاجران، پناهندگان و افراد بومی معلول، بیش از همه مصداق دارد. زنان و دختران نیز در معرض فشارهای بسیار هستند. فرصت‌ها از آن‌ها گرفته می‌شود و آنان بیشتر در معرض خطر سوءاستفاده، خشونت و طرد قرار می-گیرند. در نهایت، چالش‌هایی از این دست بر جوامع سایه افکنده‌اند.

در این سال اقدام برای عملیاتی‌سازی دستورکار 2030 برای توسعۀ پایدار، پیام یونسکو روشن است. توسعۀ پایدار بدون حضور همه‌جانبۀ معلولان در همۀ ابعاد اجتماع و بدون توجه به نظرهای ایشان و توجه به نقش ایشان در همۀ سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، تحقّق نمی‌یابد.

یونسکو در تلاش است تا برای حمایت از اجرای کنوانسیون سال 2006 سازمان ملل متحد در مورد حقوق معلولان و همچنین تحقّق اهداف توسعۀ هزاره، همۀ موانع موجود را از میان بردارد. به منظور ساختن جهانی متکثر، آزاد، مشارکت‌محور و دانش-بنیان باید برای تضمین حضور همه جانبۀ تمام زنان و مردان معلول در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تلاس کنیم. این تنها راهی است که جوامع ما به معنای واقعی کلمه به جوامعی فراگیر تبدیل خواهند شد.

آموزش باید آغازگر این روند باشد. یونسکو به منظور اجرای هدف چهارم از اهداف توسعۀ هزاره (SGD4) از کشورهای عضو خود حمایت می‌کند. به موجب این هدف، همۀ کشوهای عضو نسبت به تضمین دسترسی برابر همه به همۀ مقاطع آموزشی و همچنین به آموزش فنِّی و حرفه‌ای بدون توجه به وضعیت معلولیت افراد، متعهد می‌شوند.

برای جلب حمایت‌های بیشتر، یونسکو باید حضور پررنگ‌تری (در کشورهای عضو) داشته باشد. در این راستا، باید به اهمیت جایزۀ UNESCO/Emir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah که با هدف توانمندسازی دیجیتال معلولان طراحی شده است، اشاره داشت. امسال، این جایزه به قدردانی از اقدام‌های برجستۀ افراد و سازمان‌ها در ترویج دسترسی و شمول اجتماعی معلولان و نیز ارتقای وضعیت معیشتی آنان با استفاده از منابع، فن‌آوری‌ها و راه‌حل‌های دیجیتال، اختصاص یافته است.

یونسکو همچنین به منظور تقویت تربیت بدنی، فعالیت بدنی و ورزش در سراسر جهان، نسبت به بازبینی منشور بین‌المللی تربیت بدنی، فعالیت بدنی و ورزش اقدام کرده است و کشورهای عضو خود را در بازبینی سیاست‌های ملّی تربیت بدنی آن‌ها پشتیبانی می‌کند تا سیاست‌گذاری‌های انجام شده کودک‌محور، انعطاف‌پذیر و فراگیر باشند و به‌دور از هرگونه تبعیض در خصوص توانمندی‌های افراد انجام شوند.

بر این اساس، ما روز جهانی معلولان را به ترویج اهداف هفده‌گانۀ توسعۀ پایدار اختصاص می‌دهیم تا در سایۀ آن جهانی را بنا نهیم که همه در آن از شمول اجتماعی و برابری بهره‌مند شوند.

ایرینا بوکووا

مترجم: مهرناز پیروزنیک

image_printچاپ
Web Analytics