کمسیون ملی ایران- یوسنکو

پنج‌­گنج یا خمسه(1390) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پنج‌­گنج یا خمسه(1390)

عنوان اثر: پنج گنج یا خمسه
صاحب اثر: نظامی گنجوي (حدود 530 تا 619 هجري قمري 1222 1133 میلادي)
محل نگهداري اثر: کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران، کتابخانه و موزه ملی ملک، کتابخانه شهید
مطهري، موزه ملی ایران و کاخ گلستان
تاریخ ثبت اثر در حافظه جهانی یونسکو: سال 1390
اهمیت اثر: پنجگنج یا خمسه شامل منظومه مخزنالاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفتپیکر و
اسکندرنامه از داستانهاي مشهور ادبیات فارسی است. پنجگنج یا خمسه به عنوان یکی از بزرگترین
شاهکارهاي ادب فارسی شامل دلپذیرترین منظومههاي عاشقانه و عرفانی است.
داستانهاي خمسه براي مردم خاورمیانه، آسیاي مرکزي و هند از گذشته دور تا به امروز نه تنها شهرت خود را
حفظ کرده بلکه زبان ساده و روان اشعار آن هنوز هم براي فارسیزبانان قابل فهم است. مهارتی که نظامی در
تنظیم و ترتیب منظومههاي خود بهکار برده، باعث شده تا بیش از یکصد شاعر از قرن هفتم تاکنون، از اشعار وي
تقلید کنند.
اهمیت این اثر باعث شده تا به بیشتر زبانهاي زنده دنیا از جمله آلمانی، روسی، انگلیسی، ژاپنی، ترکی، اردو و
ارمنی ترجمه شود و موضوع پژوهشها، بررسیها و مقالههاي بسیاري شده است.

جهت دانلود کلیک نمایید

image_printچاپ

Web Analytics