کمسیون ملی ایران- یوسنکو

وقف‌نامه ربع رشیدی(1386) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

وقف‌نامه ربع رشیدی(1386)

عنوان اثر: وقفنامه ربع رشیدي
صاحب اثر: خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی (اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجري قمري)
محل نگهداري اثر: کتابخانه مرکزي تبریز
تاریخ ثبت اثر در حافظه جهانی یونسکو: سال 1386
اهمیت اثر: در اواخر قرن هفتم ه. ق و در زمان غازانخان ایلخانی، خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی به وزارت
رسید. وي براي سازماندهی، تمرکز و تداوم تحقیقات و فعالیت‌هاي فرهنگی و علمی، یک مجموعه بزرگ علمی،
آموزشی و پژوهشی به نام ربع رشیدي تأسیس کرد.
این بنیاد عظیم به صورت شهرکی علمی در حومه شهر تبریز ساخته شد که شامل کتابخانه، مدرسه،
بیمارستان، مدارس عالی، پرورشگاه، کارگاههاي صنعتی، و … بود. خواجه براي تأمین پشتوانه مالی و براي اداره
این مؤسسات بزرگ، دارایی‌هاي زیادي را وقف ربع رشیدي کرد و براي سازماندهی اداره ربع و موقوفات آن،
وقفنامه‌هاي تنظیم کرد. این نسخه به خط خواجه است که فقط یک نسخه از آن در تمام جهان وجود دارد.
ربع رشیدي پس از قتل خواجه ویران شد ولیکن این وقفنامه تاکنون حفظ و نگهداري شده و گواه آن تشکیلات
بزرگ علمی است.

جهت دانلود کلیک نمایید

image_printچاپ

Web Analytics