– هفتمين نشست از شانزدهمين دوره کميته ملي اقيانوس شناسي 95/2/27 برگزار شد